0

Code Cập Nhật Ngày Đăng Hàng Loạt Cho Bài Viết & Sản

Share

Chức năng chính

Mục đích để cập nhật ngày đăng những sản phẩm và bài viết đã để dưới dạng riêng tư lâu ngày được cập nhật thành ngày hiện tại. Giúp cho google hiểu được những nội dung này là nội dung mới, chứ không phải nội dung cũ.

Cách sử dụng

Các bạn bỏ code vào file function.php và lưu lại. Các biến cần lưu ý

  • post_type: Đổi thành post type cần random: vd: post cho bài viết, product cho sản phẩm
  • post_status: Trạng thái của nội dung, bạn có thể thay thành publish để cập nhật những nội dung đã được xuất bản
  • bulk_update_product_dates(0, 60);: Số 0 thể hiện cho số lượng nội dung sẽ bỏ qua, và 60 thể hiện số lượng nội dung chạy mỗi lần
  • orderby: sắp xếp điều kiện, trong code là theo ngày tháng
  • order: sắp xếp thứ tự, trong code đang set theo thứ tự tăng dần

các chỉ số bạn cần quan tâm thì mình đã chú thích rõ trong code, bạn chỉ cần thay theo ý bạn là ok. Nên giới hạn số lượng mỗi lần chạy tuỳ vào cấu hình server và gỡ code sau khi đã thực hiện xong. Chúc bạn thành công nhé!